Satavahana University, Karimnagar, Telangana.
B.Ed Annual Exams July/Aug 2015 Timetable