phn +91-80-4954 7799

Satavahana University, Karimnagar, Telangana.

PG II Sem Examinations May 2015 Timetable