Satavahana University, Karimnagar, Telangana.
UG-Exams Sep 2015 Timetable