Satavahana University, Karimnagar, Telangana.
B.Pharmacy IIYr 2nd Sem Theory Exams Sep 2015 Timetable